کلیپ مردی که مانند اسب شیهه می کشد

این مرد به اندازه ای شبیه اسب ها شیهه می کشد که این حیوانات به تصور شنیدن صدای یکی از همنوعانشان به سوی او می آیند.