شیرجه و پرواز در ارتفاع ۲۵۰۰ متری

ویدویی بسیار زیبا از شیرجه و پرواز در ارتفاع ۲۵۰۰ متری با استفاده از لباس پرواز