قدرت ماهیچه های بدن را با این گجت بسنجید

با استفاده از این گجت می توانید حرکت های بدن سازی رو به صورت صحیح انجام بدهید و از میزان انرژی استفاده شده و اطلاع پیدا کنید.