دروازه طلسم شده

در یک دیدار باشگاهی فوتبال دروازه حریف به طرز عجیبی طلسم شد و هیچ توپی وارد دروازه نشد