حسن ریوندی - تقلید صدای باحال سلفی - حس ریوندی - داریوش اقبالی

هنوز هم وقتی باران می آید تنم را به قطرات باران می سپارم می گویند باران رساناست ؛ شاید دستهای من را هم به دستهای تو برساند !