شعر ترکی آذربایجانی که رهبر و ایران را به وجد آورد ...

شعر ترکی زیبای بیز هامیمیز ایرانلیخ در نزد رهبر انقلاب سروده شد و ایشان را به وجد آورد - به همراه آهنگ شعر مضمون شعر اینست که ترک و فارس و لر و بلوچ و عرب و بختیاری و کرد و گیلک و مازنی و ترکمن و همه اقوام و نژادها و زبانها هزاران سال در کنار همدیگر همه ایرانی هستیم...