رقص شاد و سریع آذربایجانی گروه اوتلار در تهران

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با گروه این گروه هنری ملی آذربایجان متاسفانه در خود تبریز و شهرهای آذربایجان چنین اجراهایی کمتر است و همه چیز حتی فرهنگ و هنر بومی خودمان باید برای تهران باشد؟!