برنامه تصنیف و آواز خوانی آذربایجان ائل سازی ائل سؤزو ۵

برنامه آوازخوانی اصیل و دکلمه و تصنیف ترکی آذربایجانی در شبکه استانی سهند