برنامه تصنیف و آواز خوانی آذربایجان ائل سازی ائل سؤزو ۴

برنامه آوازخوانی اصیل و دکلمه و تصنیف ترکی آذربایجانی در شبکه استانی سهند