کمانچه آذربایجانی مرحوم هابیل علیف و استاد شجریان ایران

استاد هابیل علی اف بتازگی دار فانی را وداع گفتند. Habil Eliyev ve Shejerian در این اجرا استاد شجریان همراه کمانچه علی اف میخواند