عاشیق محمد نباتی در ۴۶ سالگی دار فانی را وداع گفت

روحشان شاد / این ویدئو در چادر عاشق محمد نباتی در روستای چایکندی و بعد از زلزله 21 مرداد 1391 شمسی ضبط شده است نوازنده آهنگ دیلغمی عاشیق نباتی و سراینده اشعار آقای سرتیپی هستند