، شعر ترکی حیدر بابا سلام استاد شهریار

با صدای خود استاد شهریار شاهکار شعر تُرکی حیدربابایه سلام که به بیش از 80 زبان زنده دنیا ترجمه شده و اثری بینظیر در جهان است. Heydarbabaye Salam - Shahriyar این شعر از همه گذشته های شهریار در کودکی میگوید که برای یک کوه در آذربایجان سخنان دل خود را میگوید