حسن ریوندی - حسن ریوندی در شبکه ۵با اجرای جوشقانی ودکتر نظری وریوندی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-قسمتی از اجرای برنامه ی شبکه ۵ ، با اجرای حسن ریوندی و دو مجری خوب کشور دکتر نظری و جوشقانی ، پیشنهاد می کنیم حتما ببینید .