آتش گرفتن مردی در پمپ بنزین ایران

ویدیویی تعجب آور از بی احتیاطی یک مرد در پمپ بنزین ایران که موجب آتش گرفتن دو نفر می شود