حسن ریوندی - صحبت حسن ریوندی درباره ی دختر ها و پسر های ایرانی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-رقابت همیشه باعث پیشرفت و موفقیت میشه اما گهگداری ، جالب میشه اگر این بحث رو با شوخی و طنز آمیخته کنیم . کلیپ طنز امروز مربوط میشه به بحث دائمی بهتر بودن دخترها ..... یا پسرها !!!!