گربه ای که سقوط آزاد میکند

همه ما انسان های زیادی را دیده ایم که با استفاده از چتر از هواپیما یا هلیکوپتر به بیرون پریده و سقوط آزاد کرده اند اما شرط می بندم که تا به حال گربه را در حین سقوط آزاد با چتر ندیده اید