حسن ریوندی - مردان اصیل و واقعی ایرانی - کنسرت خنده ی حسن ریوندی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-مرد آمده بود چیزی بگوید ، سرفه امانش نداده بودچه می توانست بگوید ، وقتی تمامِ نگاه یک شهر از جانباز ،همان سهمیه دانشگاه استو بعد از مرگش ، شاید اسم یک کوچه تهران ۹۲