حسن ریوندی - زیبا ترین داستان خداوند و بنده از زبان حسن ریوندی

کلیپ خنده دار-کلیپ طنز-حسن ریوندی-تقلید صدا-می توان گفت بخش عمده ای از زمان برنامه ، صرف خنداندن و ایجاد هیجان برای مردم باشد اما در همین حین گفتن حکایت های خاص و کوتاه شاید خیلی خوب زمینه تاثیرگذاری و به فکر فرو بردن انسان را فراهم کند و به دل و روح تماشاچیان اثرگذار باشد