چرا زنان در زمان قاجار اینقدر چاق بودند ؟

کلیپی کوتاه و جالب که از علت چاقی بیش از حد زنان در زمان قاجار