آموزش ساخت کیک رولی خمیری

آموزش ساخت یک کیک که با خمیر پلیمری ساخته شده است