انیمیشن کودک و برکت

خانه که در آن کودک نباشد- برکت ندارد. پیامبر اعظم (ص)