جلوگیری از چاقی در کودکان

نکاتی کاربردی برای عادت دادن کودکان به فعالیت های ورزشی و در نهایت جلوگیری از چاقی