واکنش جالب کودکان نسبت به تغییر رفتار

آزمایشی جالب برای اثبات درک و فهم کودکان در یک سالگی...