آشپزی ایرانی - خورش فسنجان

ویدیو های آشپزی ایرانی - خورش فسنجان را غیر از مرغ با گوشت فرمز تکه ای و چرخکرده نیز میتوان تهیه کرد