آشپزی ایرانی - خورش آلبالو

ویدیو های آشپزی ایرانی - مقدار آلبالو و شکر را میتوانید بنا به میل خودتان کم و زیاد کنید .