آشپزی ایرانی - آماده سازی برگ مو برای دلمه

ویدیو های آشپزی ایرانی - برای زمانی که برگ مو در دسترس نیست میتوانید از برگ موهایی که قبلا آماده و فریز کردید استفاده و دلمه بپزید .