آشپزی - قارچ پلو

ویدیو های آشپزی ایرانی - کسانی که قارچ دوست ندارید ، قارچ پلو یکی از پلوهایی میباشد که اگر یکبار بپزید ، حتما خوشتان میاید