آشپزی ایرانی - مربای بادمجان

ویدیو های آشپزی ایرانی - این مربا را با بادمجانهای بزرگ هم میتوان تهیه کرد .