آشپزی ایرانی - دسر انبه و کرم پاتیسیر

ویدیو های آشپزی ایرانی - برای آموزش کرم پاتیسیر میتوانید به ویدئوی آموزشی آن در همین مجموعه آموزشی مراجعه نمایید .