آشپزی ایرانی - مربای آلبالو

ویدیو های آشپزی ایرانی - اگر مقدار آب و شکر مربا را کمی بیشتر کنید ، میتوانید از شربت آن هم استفاده کنید .