کلیپ سخنرانی روازاده | سوء استفاده چی !

سخنرانی دكتر روازاده - ایشان در مغلطه ای به بزرگی قلّه ی دماوند! نتیجه میگیرند كه علم غربیها از نظر مقام معظم رهبری مردود است! تا شما نتوانید به پشتوانه ی آن علم بزنید تو دهن شیادان حكیم نما! جالب اینجاست كه حتی با فرض اینكه مغلطه ی ایشان درست باشد نیز نتیجه گیریشان اشتباه است زیرا از كجا معلوم كه آن سوی مرزهای ایران، دانشمندانی نباشند كه بیشتر از ایشان و امثال ایشان دارای شرایطی نباشند كه مقام معظم رهبری بیان فرموده اند