کلیپ با حال و خنده دار سخنرانی روازاده | خواب زمستانی انسانها

سخنرانی دكتر روازاده ، مطرح كردن فرضیه ای اندر مزایای كرسی - لزوماً دلیلی ندارد كه همه ی حرفهای ایشان ناروا باشد.