کلیپ با حال و خنده دار سخنرانی روازاده | حدیث جعلی برای فروش واجبی!

جالب است كه بعد از تحت فشار قرار گرفتن روازاده، به این صفحه استناد شد: http://www.pasokhgoo.ir/node/49450 در حالیكه طبیعتاً نمیتوان به این صفحه استناد كرد زیرا اساساً این صفحه بعد از سخنرانی ایشان بوجود آمده! و جالبتر اینكه مراجعه به این صفحه فقط جعلی بودن حدیثی كه جناب روازاده به آن استناد كرده اند را ثابت میكند و نیز در جای جای این صفحه به نظافت و از بین بردن موهای بدن اشاره شده، حال آنكه دكتر حكیم! روازاده با صراحت اعلام میكند كه آنها كه فكر میكنند تأكید استفاده از واجبی برای از بین بردن موهاست،