کلیپ با حال و خنده دار سخنرانی روازاده | توطئه ی صهیونیستی اتل متل توتوله!!!

...حالا دشمن چیکار می کنه ...میاد میگه که...به مادرا یاد می ده ... به بچه هاتون وقتی که به دنیا میان بگین: اتل متل توتوله که یعنی نمی دونی ام چی چی هست! کار فرهنگیو ببینید! چقدر قشنگ کار می کنن!