کلیپ با حال و خنده دار سخنرانی روازاده | مضرات ایستادن در حمام

سخنرانی دكتر روازاده. شاید ایشان از اختراع وان حمام خبر ندارد!؟