کلیپ با حال و خنده دار سخنرانی روازاده | مرغ و توطئه !

سخنرانی دكتر روازاده در مورد مرغ