کلیپ با حال و خنده دار سخنرانی روازاده | درختان كاج را بخشكانید !

تمام درختان کاج آمریکایی هستند و مضر بنابرین همه رو بخشکانید.