شعر بیا تا شمع هم پروانه هم یار هم باشیم با صدای استاد