قصیده زیبایی از دکتر حسین الهی قمشه ای با صدای خود ایشان