چالشی جالب برای کودکان

یک آزمایش جالب که واکنش کودکان را نسبت به شرایط خاص مشخص می کند و نتیجه آن عکس العمل یکسان آنها می باشد...