استاد رحیم پور ازغدی - بدری ها، خیبری ها

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی