استاد رحیم پور ازغدی - روند تدریجی تشکیل گروه تروریستی داعش

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی