استاد رحیم پور ازغدی - دیکتاتوری رسانه ای و ویژگی ها

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی