استاد رحیم پور ازغدی - منابع اصلی درآمد آمریکا - جنگ و صنعت هرزه نگاری

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی