استاد رحیم پور ازغدی - عصر خبر یا روزگار بی خبری

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی