استاد رحیم پور ازغدی - دولت دینی ، دولت بی دینی

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی