استاد رحیم پور ازغدی - آرزوی برآورده نشده استاد

استاد رحیم پور ازغدی - گزیده ای از بهترین و تاثیر گذار ترین سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی