وعده های غدایی مناسب کودک

غذای اصلی شیر خوار در ماه های اول فقط شیر مادر است اما کم کم غذا های شیر خوار متنوع تر شده قوام غذا ها بیشتر می شود.