سلامت روان - نکاتی ساده برای مقابله با استرس

استرس، سن و سال نمی شناسد و نژاد و جنسیت و حتی طبقه و کلاس اجتماعی برایش فرقی ندارد. خلاصه، یک ویرانگر عمومی است که انگار به هر کجا برویم، سایه به سایه دنبال مان می آید- در خیابان، محل کار، کلاس درس، موقع امتحان، سر سفره عقد، تولد فرزند، بیماری، بیمارست