عمر طولانی و آلزایمر

مطالعات بسیار گسترده در مورد این بیماری نشان داده كه ابتلا به آلزایمر در زنان بیشتر از مردان است، امید به زندگی در زنان بیشتر از مردان است (۸۳ سال برای زنان و ۷۴ سال برای مردان) و در برابر هر هفت زن به ۱۰۰ سالگی رسیده، یك مرد ۱۰۰ ساله وجود دارد. با توجه ب